سفارش تبلیغ
صبا
ستیز ، تدبیر را باطل کند . [نهج البلاغه]