سفارش تبلیغ
صبا

 

پُرِ زخمــــم و غــــم قهــــرِ تو مــاننـــد نمـــک

 

به گمــــانم که بمیــــرم، تـو بگــویی بـه درک

 

به هــــوای تو دلــــم یکســــره، آرام و یــواش

 

می کشــد از ســــر دیــوار حیــــاط تـو سـرک

 

مدتی هـست که فهمیــده ام آن خنــده ی تو

 

در خودش داشــته مجمــوعه ای از دوز و کَلک

 

تا کـه من دق کنــم از غصــه، برایش هـــر روز

 

می­کشی سرمه و سرخاب و سفیداب و زَرک

 

رنـگ و رویـــم شــده از تندی اخــــلاق تـو زرد

 

شــده­ام لاغــر و پــژمرده، لبــم خــورده تـَـرک

 

دوستـی گفت: «گمــانم که به این حالـت تند

 

عاشقــی را زده در خــانه ی قلـب تو محــک»

 

«دوستــت دارم»و با گفتــن آن صـــــدهـا بــار

 

داده ام دست دل سنــگ و سیــــاه تو گَـــزک

 

گفتـه بودی که شـکایت نکنم...چشم! دعــــا:

 

حافظــت دســت خـــدا باشـــــد و اَللهُ مَعـَـــک

جواد مزنگی

 


تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:45 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()
چشــم جـــــادویی و موهای رها از روســـــری
 
روی لب ها رنگ سرخ و شـکل مـوهــــا پـرپـری
 
مثل شمشیری که با یک ضـربه آدم می کشــد
 
قاتلـــی، آدمکشی ، اما به طــــــرز دیگـــــــری
 
تو بــدون شــک چنــان خوبی که در یک ثــانـیه
 
آبروی جمــع بت هــــای جهــــــان را می بــری
 
یـا بـه قـــول شـــــــاعران روزگــــــاران کـهــــن
 
پـرده ی ایمــــان اهـــــل ادعــــــــا را مـی دری
 
با توجــه به نگــاه نافـــــذ و ابـــــروی خـــــــاص
 
از تمـــــام دختـــــــران آنچـنـــــــــانی بــرتــــری
 
دختـر ســالی اگر شــایســته ســــالاری کننـد
 
نمــــره ات بـالاتــرین حـــــد کــلاس دلبــــــــری
 
لایق نـام خدایـــــانـی تـو، زیــــرا گفـــتـــه انــد:
 
«قدر زر زرگـــــر شناسد، قــــدر گوهر گوهری»
جواد مزنگی
 
تو بجـای من قضاوت کن که آیا ممــکن اسـت
 
رد شـوم از روبه رویـت بی خیال و سـرسـری؟

تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:43 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

در جان من نباشـــی اگر، بی نفس شوم

شاید مقیم خلوت هر خـار و خـــس شوم

 

ویران شدم بدست هـــــجوم خیـــــــال تو

هرگز مبــــــاد غیــــر تو ویران کــس شوم

 

یک جوی کوچکـــم، بغل یک مکـــــان پرت

از آبــــروی نام تو همـــــچون ارس شـــوم

 

 شــــاهین آسمــــــان وجــــودم کنـــــار تو

دور از تو بی وجود و کم از یک مگس شوم 

 

بی حس آسمـــــانی و شــور هـــــوای تو

چون مرغکی بدون نفـــس در قفـس شوم

 

 شاید نباشی ای همه چیزم چو یک گیـــاه

آشفتــــه روز و زرد و بــدون هــــرس شوم

 

با من جهــــان اگر بدهــد دست دوستـــی

در جان من نباشی اگر ....بی نفس شوم!

جواد مزنگی

 تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:41 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

چون صـــاعقه تخــــریب نگــــاه تـو شـدیـد است

بهبـــــودی ازعشــق تـو یــک امـــــر بعیــد است

 

رســـم نظــــر و شیــــوه ی دلدارکشـی هــــات

در مکتب عشــــاق جهــــــان سبک جدید است

 

چشمــــــان تـو بازارچــــه ی ناز فـروشی اسـت

یک عـالمـه دل پیــش تو سـرگـــرم خـــرید است

 

مجمـــوعــه ی رفتــــار تـو فهمـــــاند که انگــــار

«مـن» در نظــر «ذهـن تو » یک دیـو پلیــد است

 

دوری زتـو درد و غــــــم تو اوج سیــــاهی است

وقتی که تو باشی همه ی شهـر سپـیـد است

 

 آن لحـظــه کـــه از روی تـــو لبخــــند بچــینـــم

آغــــــــــاز دلاویــــــزتـرین عیـــــد سعیـــد است

 

مــردن ز غـــم روی تـو ای دوسـت محـال است

آن کس که دهدجان به هوای تو،«شهید»است

جواد مزنگی


تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:39 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

که گفـته با من عاشق همیشه بسـتیزی؟

مگــــــر تـو دخـتــر ایـل و تبــــار چنگــیزی؟

 

شراب و شهـد و شکر محض دیگران امــــا

به ظرف سینه ی من زهر اخم مـی ریزی!

 

چه بی ملاحـظه گفتی در آخــرین پاسخ :

برای عشــق بزرگــم حقـــــیر و ناچـــیزی

 

مقــــابل همــه فصــل بهــــــار و گل ریزان

به من که می رسـد انگـار فصـــل پایـیزی 

برای بنــد محبـــت میـانمــــــان هــــر روز

شبـیه چـاقــوی زنجـــــان بـرنـده و تیــزی

 

به اعتقـاد من اینگــونه از محـــالات است

بیـــایی و به هـــوای دلــــم در آمـیـــزی !

جواد مزنگی


تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:38 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

کیفــیت یعـنی همــین جنـــسِ قشــــنگِ مــــوی تو

بهــــــتریـن خــلاقیـــت نـــوعِ فــِــــــرِ گیســــــوی تو

 

حـالت زیبــاترین رنگیـن کمـــــان دانی که چیــست ؟

یــک فــــوتــــو از بــدتـــــــرین آرایـــــــش ابــروی تو !

 

گل که می گویند زیبا هست می دانـی که چیست؟

عکــــس نامرغـــــــوب و بـــی کیفیـتـــــی از روی تو

 

بهترین مغزِ جهان هـــــم با ضـــــریبِ هـــــوش صــد

مــــانده در فرمـولهــــــایِ خنــــده ی جـــــــادوی تو

 

هـــر دلی را غــــرق احســـــاس بهشتـــی می کند

یــک دقیـــقه زندگــی در گوشـــــه ای پهـــــلوی تو

 

پهـــــــــلوانـــــان آرزو دارنـــــد تــــا روزی شــــــــوند

شـب نشــین و روزگــــــردِ کوچکــــی در کـــــوی تو

 

من شنیدم سمـــبلِ عطــــرِ جهــــان ، مشــکِ ختن

رفتـــــه از رو پیــش عطـــــــرِ بی نظــــیر و بــوی تو

 

نیســـت معــــروفیــّـــت نـامِ قشنگــــت بی دلــــیل

چون کـــه روکــــرده قشنگــــی های دنیـــا سوی تو

جواد مزنگی


تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:37 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

من برایت گـــاه قـــرمز ...گـاه آبی می شــوم

محض خوشحالی تو آدم حســـابی می شوم

هر زمـــانی در نگاهت ابر غــــم پیــــدا شـــود

ویــژه ی چشم قشــنگت آفتابــی می شــوم

من برای شــادی ات در اوج تاریکـــی محــــض

یک شب بی انتهـــای ماهتــــابی می شــوم

یا برای آسمــان سینــه ات شـــب هـای تــار

بارش باران زیبـــــای شهـــــابی می شــــوم

تــا کـــه دستـــان لطیــــفت باز آبـــادم کنــــد

با سیاست باز هـم اوج خـــرابی می شـوم !!

جواد مزنگیتاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:36 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

کما فی السابق این عشقت مرا خونین جگر کرده


تمام ورد هایم را دعایت بی اثر کرده


درست از آن زمانیکه تو از این کوچه ها رفتی


غمت انگار یکباره به این خانه سفر کرده


تو در پاسخ به عشق من فقط نه گفتی و زان پس


تمام خاک عالم را دل تنگم به سر کرده


چو رفتی و به تن کردی لباس شادی عشقت


لباس مشکی غم را وجود من به بر کرده


بهاران بود و از رقص هزاران غنچه فهمیدم


نسیم مهرت انگاری ز شهر ما گذر کرده


ز دلتنگی دلم بر خود نوشته نام خوبت را


و با امید دلداری ...دل من این خطر کرده

جواد مزنگی


تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:35 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

ر اتاقی ... روی تختی ... توی شهرِ لعنتی 
مانده در آغوش چِندِش دارِ فقر لعنتی 
.
توی کوچه ، پشت شیشه ، آسمان پوشیده باز 
یک لباس تیره رنگ از جنسِ ابر لعنتی 
.
پشت هم سیگار …هی سیگار ..دودی مثل مه
نا امید و مانده در زندان زجر لعنتی

پرکشیده از لبش چیزی که نامش خنده بود
ته کشیده در وجودش ظرف صبر لعنتی 
.
دزدکی در خاطرش عکسی نگه میداشت از 
آن کسی که بود حالا توی قهر لعنتی 
.
زیر لب آهسته لعنت کرد آن کس را که او 
زندگی اش را ربود از او به مکر لعنتی 
.
با مدادی روی دیوار اتاق خود نوشت :
بر سرم آوار شو ای سقفِ قبر لعنتی .
.
ساعتی میشد که دیگر واقعاً او رفته بود 
توی فکر مرگ با یک جرعه زهر لعنتی

?‏جواد_مزنگی?تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:33 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

نازکن، عیبی ندارد، نازنین تر می شوی

با غم این روزهای من عجین تر می شوی

آتشی هستی که وقتی گر بگیری در دلی

از دل آتشفشان هم آتشین تر می شوی

لحظه ی لبخند، مانندِ... شبیهِ.... مثل یک...

وای من ... اصلن ولش کن... نقطه چین تر می شوی

خنده وقتی روی لب های تو جا خوش می کند

باز هم از آنچه هستی دلنشین تر می شوی

شیک می پوشی و زیبایی فراوان می شود

بین اول های دنیا اولین تر می شوی

گرچه من با نازِ چشمانِ تو ویران می شوم

ناز کن، عیبی ندارد ، نازنین تر می شوی

جواد_مزنگی?


تاریخ : یکشنبه 94/11/25 | 9:32 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.