كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) موسي عباسي مقدم

موسي عباسي مقدم
[ شناسنامه ]
من پريشان گفته ام ...... سه شنبه 96/10/19
دولت اگر مدد کند ...... يكشنبه 96/10/17
کوچ نغز مرغابي ...... جمعه 96/10/15
اناري بر لبش گل کرده ...... جمعه 96/10/8
گل به دستش مست شد ...... جمعه 96/10/8
بي فايده است ...... جمعه 96/10/8
فصل بوسه چيني ...... جمعه 96/10/8
مادرم تاب ندارد ...... جمعه 96/10/8
عطر گل ...... جمعه 96/10/8
با نخ گل گلي گسل را دوخت ...... چهارشنبه 96/10/6
مرغابي ...... دوشنبه 96/10/4
کودکانم چشم در راهند ...... دوشنبه 96/10/4
باتو هستم ...... جمعه 96/10/1
  ==>   ليست غير آرشيوي ها